Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 850.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM

IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

 

Podstawa prawna

Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października1991r. poz.425 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Szkoły i niniejszy Regulamin

 

Regulamin zawiera

ROZDZIAŁ I             KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROZDZIAŁ II           ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROZDZIAŁ III          TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROZDZIAŁ IV          TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROZDZIAŁ V           TRYB I ZASADY OPINIOWANIA PRACY NAUCZYCIELI PRZEZ

                                   SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROZDZIAŁ VI          TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

ROZDZIAŁ VII         TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

ROZDZIAŁ VIII       TRYB UCHWALANIA I DOKONYWANIA ZMIAN

                                   W REGULAMINIE SU

ROZDZIAŁ IX          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

ROZDZIAŁ I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art.1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia

           07.09.1991r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października1991r. poz.425 z późniejszymi

           zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art.2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum

           im. Filomatów Nowomiejskich.

Art.3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim całej społeczności uczniowskiej powołanym

          w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Art.4. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów szkoły.

Art.5. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły.

 

ROZDZIAŁ II

 ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art.6. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1.      Samorząd Klasowy w składzie:

a)      Przewodniczący klasy,

b)      Zastępca Przewodniczącego,

c)      Skarbnik.

2.      Rada SU, którą tworzą Przewodniczący klas.

3.      Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a)      Przewodniczący Szkoły,

b)      Zastępca Przewodniczącego,

c)      Skarbnik,

d)     Sekretarz.

 

ROZDZIAŁ II

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art.7. Samorząd Klasowy:

 1. reprezentuje klasę na zewnątrz,
 2. wraz z wychowawcą rozwiązują wewnętrzna problemy zaistniałe w klasie,
 3. organizują życie klasy.

Art.8. Rada Samorządu Uczniowskiego:

 1. uchwala regulamin SU oraz dokonuje niezbędnych zmian i poprawek,
 2. podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania SU,
 3. wybiera Komisję Wyborczą,
 4. wybiera opiekuna SU,
 5. przyjmuje półroczne sprawozdania SU
 6. powołuje spośród członków Rady sekcje.

Art.9. W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć (bez prawa głosu) przedstawiciele

           Zarządu oraz opiekun SU. 

Art.10. Zarząd:

 1. kieruje bieżącą pracą SU,
 2. składa się z czterech członków: Przewodniczącego, Zastępcy, Skarbnika, Sekretarza.
 3. powoływany jest w drodze wyborów tajnych i bezpośrednich, w których uczestniczą wszyscy uczniowie gimnazjum,
 4. powołuje sekcje oraz mianuje ich przewodniczących,
 5. prowadzi dokumentację SU,
 6. prowadzi gospodarkę finansową SU.

Art.11. W zebraniach Zarządu może uczestniczyć opiekun SU.

Art.12. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Art.13. Zarząd prowadzi protokoły z posiedzeń, dokumentację finansów oraz dokumentację

             związaną z pracą SU. 

 

ROZDZIAŁ III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art.14. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów

            w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

Art.15. Przewodniczący klas tworzą Radę SU.

Art.16. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.

Art.17. Kandydatem do Zarządu SU może być każdy uczeń Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich

Art.18. Tryb wyboru zarządu SU szczegółowo opisuje Ordynacja Wyborcza do władz SU Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich

 

ROZDZIAŁ IV

 TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art.19. Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.

Art.20. Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej opisuje Ordynacja Wyborcza do władz SU Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich

Art.21. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody

 

ROZDZIAŁ V

TRYB I ZASADY OPINIOWANIA PRACY NAUCZYCIELI PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Art.22. Na wniosek dyrektora szkoły Zarząd SU przedstawia w terminie 14 dni od daty

            wpłynięcia wniosku pisemną opinię o pacy ocenianego nauczyciela.

Art.23. W przypadku braku wyczerpującej informacji nt. pracy ocenianego nauczyciela

            wśród członków Zarządu SU – Przewodniczący powinien uzyskać powyższą

            informację od Przewodniczących Klas, w których uczy oceniany nauczyciel.

 

ROZDZIAŁ VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 

Art.24. Uchwały podejmuje Rada SU większością głosów przy obecności co najmniej 2/3

             regulaminowego składu Rady SU.

Art.25. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie

            odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.

 

ROZDZIAŁ VII

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

 

Art.25. Jeżeli ustawa jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia,

            Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi.

Art.26. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art.25 opiekun SU i Rada SU

             w terminie 3 tygodnie od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej

            sprawie.

Art.27. W sprawach spornych Rada SU i opiekun odwołują się do Dyrektora szkoły.

 

ROZDZIAŁ VIII

 TRYB UCHWALANIA I DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

 

Art.28. Regulamin SU uchwalany jest przez Radę SU w głosowaniu  jawnym.

Art.29. Wnioski o dokonywanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do

             Przewodniczącego szkoły.

Art.30. Decyzję o dokonaniu zmian podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po

            dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacjach w klasach w trybie przewidzianym

           dla podejmowania uchwał.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art.31. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu

             negatywnie oceniani.

Art.32. Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.