„Szkoła Promująca Zdrowie”

Nasza szkoła od 12 lat należy do wielkiej rodziny Szkół Promujących Zdrowie. Szczycimy się Certyfikatem Krajowym oraz pięcioma Certyfikatami Wojewódzkimi Szkół Promujących Zdrowie. Działania na rzecz promocji zdrowia to proces długofalowy i różnorodny, który zostaje uwieńczony sporządzeniem obszernego wniosku przez Zespół Szkolny Promocji Zdrowia, na podstawie którego kapituła konkursowa przyznaje w/w certyfikaty. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Przystąpienie do programu jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami. Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda placówka promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami.29 maja zorganizowaliśmy w szkole spotkanie, podczas którego podsumowaliśmy naszą działalność na rzecz promocji zdrowia, ponieważ ubiegamy się o uzyskanie kolejnego certyfikatu krajowego SzPZ. Na uroczystości gościliśmy wielu znamienitych gości: Burmistrza Miasta Pana Józefa Blanka, Starszą Wizytator KO w Olsztynie, Wojewódzkiego Koordynatora Programu Szkoły Promującej Zdrowie Panią Annę Zdaniukiewicz, Komendanta Powiatowego Policji inp. Jacka Drozdowskiego, Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej reprezentowała Pani Beata Fonderska, Dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie reprezentowała Pani Joanna Lewarowska, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Panią Iwonę Krajewską, Radnego Miejskiego – Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pana Mirosława Urbanowskiego, Panią Joannę Rumińską z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim, Sędzię Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim Panią Hannę Ewertowską, Kuratora Sądowego Pana Piotra Lewandowskiego, Księdza Proboszcza kanonika Zbigniewa Markowskiego, dyrektorów szkół oraz szkolnych koordynatorów d.s. promocji zdrowia ze Szkoły Podstawowej Nr 1 – Panie: Marzenę Cieplak oraz Irenę Światkowską, Pana Jerzego Resickiego, ze Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie Panią Urszulę Ewertowską, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Panie: Annę Urzędowską oraz Agnieszkę Kamińską, przedstawicielkę Rady Rodziców Panią Martę Robaczewską. Na spotkaniu obecni byli również nauczyciele skupieni w Zespole Promocji Zdrowia – Panie: Justyna Suwińska, Grażyna Zakrzewska, Małgorzata Grześkiewicz oraz Pan Marek Piątkowski. Podczas spotkania Dyrektor Szkoły pani Ewelina Niścigorska-Bojarska przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej działania placówki w zakresie promocji zdrowia, natomiast Przewodniczący Zespołu Promocji Zdrowia – Pan Piotr Gorzka – dokonał prezentacji wyników autoewaluacji, przedstawił sukcesy oraz wskazał problemy wymagające rozwiązania. Przedstawiciele instytucji, obecni na spotkaniu, rekomendowali naszą szkołę jako placówkę, która podejmuje działania na rzecz szeroko pojętej promocji zdrowia. Wierzymy, że podejmowane przez nas działania na rzecz zdrowia całej społeczności naszej szkoły, zostaną docenione i jesienią będziemy mogli pochwalić się kolejnym Krajowym Certyfikatem Szkół Promujących Zdrowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *