Regulamin świetlicy szkolnej działającej

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich

w Nowym Mieście Lubawskim

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy świetlicy.
 5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
 7. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
 8. Rodzice i prawni opiekunowie, mogą zostać poproszeni o aktualne zaświadczenie    o zatrudnieniu, w celu weryfikacji informacji zawartych w Karcie Zgłoszenia do świetlicy.

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 • Do zadań świetlicy należy w szczególności:

            – organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

            – organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

            – organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień,

            – stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,

            – upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

            – współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

     3.  Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować:

            – zajęcia dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,

            – imprezy szkolne (kulturalno – oświatowe, rozrywkowe i inne)

            – imprezy pozaszkolne (konkursy, zawody, turnieje, itp.)

  4. Świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

  5. Działania pozaszkolne wymienione wyżej są podejmowane za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły; zgoda może być wyrażona ustnie.

    6.  Każda impreza świetlicowa musi być zgłoszona dyrektorowi szkoły; zgłoszenie może być ustne.

§ 3.

Założenia organizacyjne

 1. Czas pracy świetlicy 7:00 – 8:00 i 11:30 – 16:00.
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów).

a) w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,

b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas IV – VIII

 • Zapisy do świetlicy odbywają się w dwóch ostatnich tygodniach czerwca (poprzedniego roku szkolnego) i do 17 września bieżącego roku szkolnego lub w trakcie roku szkolnego dla osób których sytuacja życiowa uległa zmianie.
 • Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja kwalifikacyjna w składzie : dyrektor, pedagog i dwóch wychowawców świetlicy na podstawie kart zgłoszeń.
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.
 • W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
 • W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.
 1. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.
 1. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych.
 1. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
 1. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo – wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
 1. Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut, przerwy regulowane są zgodnie z potrzebami grupy lub dziecka.

§ 4.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

    1. Wychowanek ma prawo do:

    a) właściwie zorganizowanej opieki,

    b) życzliwego traktowania,

    c) poszanowania godności osobistej,

    d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

    e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

    f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

    g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

    h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

    2. Wychowanek jest zobowiązany do:

    a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

    b) przestrzegania zasad współżycia w grupie,

    c) współpracy w procesie wychowania i opieki,

    d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,

    e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,

    f) respektowania poleceń nauczyciela,

    g) dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,

    h) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,

    i) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,

    j) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

    k) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

    l) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§ 5

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy

 1. Rodzice (opiekunowie) uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów)  lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 • Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.
 • Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie  i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
 • Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest  w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji  lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
 • W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 • Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.
 • Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice/ opiekunowie lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 • Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 7:00 i odebrania do godz. 16:00.
 • Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się respektowania regulaminu świetlicy, który udostępniony jest do wglądu w świetlicy oraz stronie internetowej szkoły.

§ 6.

Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

    1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.

    2. Pochwała przekazana rodzicom lub opiekunom.

    3. Pochwała pisemna w dzienniku Librus.

    4. Wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej.

    5. List gratulacyjny

    6. Pochwała lub podziękowanie dyrektora szkoły.

    7. Nagroda rzeczowa.

Stosowane kary to:

    1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy lub kierownika świetlicy.

    2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.

    3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

    4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

    5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy, „ABC wychowanka świetlicy” i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.

Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć świetlicowych.

Uczeń, którego zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych szkole możliwości (rozmów z rodzicami (opiekunami), kar, interwencji pedagoga) może być usunięty z listy wychowanków świetlicy. Decyzję o usunięciu dziecka ze świetlicy podejmuje dyrektor na wniosek wychowawców świetlicy. Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

§ 7.

Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy

 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:

– prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,

            – odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,

            – dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych,

            – przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy,

            – bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu  świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy,

            – realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia z dziećmi,

            – dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy,

            – systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy,

            – przestrzega dyscypliny pracy,

            – sumiennie wypełnia obowiązki,

            – zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie,

            – uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy.

      2. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy  merytorycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz właściwych placówek  i instytucji oświatowych.

      3. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa roczne sprawozdania ze swojej działalności.

      4. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami), pielęgniarką  szkolną, pedagogiem i Radą Pedagogiczną.

§ 8

Powierzanie opiece i odbieranie

 1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
 • Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje  w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
 • Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
 • Dziecko, które samodzielnie wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów). Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.
 • W przypadku odbioru dziecka przez inne pełnoletnie osoby niż rodzice (opiekunowie) wymagane jest pisemne upoważnienie.
 • Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze (niepełnoletnie) rodzeństwo wyrażają zgodę i oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności  za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu – jest to traktowane jako samodzielny powrót do domu.
 • Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).
 • Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności  w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 • Wszyscy nauczyciele uczący w klasach I – III odpowiadają za odbieranie  i przyprowadzanie dzieci do świetlicy przed i po skończonych zajęciach.

§ 9

Sytuacje wyjątkowe

 1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia.
 • Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
 • W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 16:00 wychowawca podejmuje następujące działania:

            – zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku.

            – kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi  do odbioru dziecka.

            – po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami  (opiekunami) lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły, a następnie policję.

            – sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

      4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość  lub odurzenie, należy:

            – niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły

            – nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły;  w przypadku odmowy powiadomić policję

            – wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka – osobę  upoważnioną

            – jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję

            – wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia  i podjętych działań.

§ 10

Dokumentacja świetlicy

Dokumentacja świetlicy to:

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Dzienniki zajęć świetlicy.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

§ 11

Wyposażenie świetlicy

 1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 3. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i dzieciom.
 4. Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności świetlicy jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. odpowiednie miejsce na plecaki dzieci, właściwe miejsce  na dokumentację czy sprzęt audiowizualny.
 5. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.
 6. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy  we współpracy z dyrektorem szkoły.
 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy, dyrekcji szkoły i stronie internetowej szkoły. Jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy.
 4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu.
 5. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor albo wicedyrektor szkoły.

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 02.09.2021r.