ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU PIERWSZEGO Załącznik I

Wymiary i wskaźniki (stan pożądany, „optymalny”)Ocena (punkty)Elementy wymagające poprawy (jeśli aktualny stan odbiega od pożądanego, czyli oceny 5)
123
Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy i życiu szkoły
W koncepcji pracy szkoły (lub w dokumencie o innej nazwie) zapisano, że: szkoła realizuje program SzPZ; program należy do priorytetów; promocja zdrowia dotyczy uczniów i pracowników; zapis jest zgodny z przyjętą
w Polsce koncepcją SzPZ (Analiza dokumentu)
5 4 3 2
Uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice mają poczucie, że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą w szkole (Ankieta U, N, Pn, R – pyt. 1)5 4 3 2Niektórzy uczniowie i pracownicy niepedagogiczni mają zbyt małe poczucie, że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą w szkole.
Pracownicy szkoły uważają, że w szkole podejmowane są działania na rzecz promocji ich zdrowia (Ankieta N, Pn – pyt. 3)5 4 3 2Część pracowników szkoły, zwłaszcza niepedagogicznych uważa, że należy zorganizować więcej działań na rzecz promocji ich zdrowia, w szczególności zajęć ruchowych.
Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie
W zespole promocji zdrowia są przedstawiciele: dyrekcji, N, Pn, U, R, pielęgniarka szkolna; zadania zespołu sformułowano na piśmie (Analiza dokumentu, wywiady)5 4 3 2
Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia został powołany przez dyrektora w porozumieniu z członkami zespołu promocji zdrowia; zadania koordynatora sformułowano na piśmie (Wywiad z koordynatorem, analiza dokumentu)5 4 3 2
Pielęgniarka szkolna uczestniczy w planowaniu, realizacji i ewaluacji projektów promocji zdrowia w szkole (Wywiad z pielęgniarką i dyrektorem)5 4 3 2Pielęgniarka szkolna stwierdza, iż nie zawsze uczestniczy w planowaniu i ewaluacji projektów promocji zdrowia w szkole.
Dyrekcja wspiera działania w zakresie promocji zdrowia(Wywiady, obserwacje)5 4 3 2
Szkolenia, systematyczne informowanie i dostępność informacji na temat koncepcji szkoły promującej zdrowie
Członkowie dyrekcji szkoły i szkolnego zespołu promocji zdrowia uczestniczyli w szkoleniu/ach dotyczącym/ych SzPZ w ostatnich 3 latach (Wywiad, analiza dokumentów)5 4 3 2
Zorganizowano wewnętrzne szkolenia (doskonalenie) na temat SzPZ dla rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych w ostatnich 3 latach (Analiza dokumentów, Ankieta N pyt. 2, Pn pyt. 2)5 4 3 2Na podstawie rozmów przeprowadzonych z pracownikami szkoły wynika, iż zorganizowane szkolenia nie w pełni wyczerpały tematykę. Istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych szkoleń/warsztatów na temat SzPZ.
Uczniom wyjaśnia się, co oznacza SzPZ, w sposób dostosowany do poziomu ich rozwoju poznawczego (Ankieta U – pyt. 2)5 4 3 2Niektórzy uczniowie wymagają częstszego przypominania znaczenia SzPZ na poziomie ich rozwoju poznawczego.
Rodzicom uczniów wyjaśnia się, co to znaczy, że szkoła ich dziecka jest SzPZ (Ankieta R – pyt. 2, analiza dokumentów)5 4 3 2Z rozmów z rodzicami wynika, że uzyskane wyjaśnienia nie w pełni ich satysfakcjonują.
Na stronie internetowej szkoły jest zakładka poświęcona SzPZ, zawierająca aktualne i wyczerpujące informacje na ten temat (Analiza strony internetowej)5 4 3 2
Tablica informująca o programie SzPZ jest umieszczona na widocznym
i powszechnie dostępnym miejscu szkoły i zawiera aktualne informacje (Obserwacja, analiza informacji)
5 4 3 2Tablica informacyjna nie zawsze zawiera aktualne informacje.
Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich dokumentowanie
W 3 ostatnich latach opracowano roczne plany działań w zakresie promocji zdrowia i ich ewaluacji, z uwzględnieniem potrzeb uczniów, nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych (Analiza planów)
5 4 3 2
Zapisy planów działań i ich ewaluacji są zgodne z zasadami przyjętymi
w SzPZ w Polsce (Analiza planów)
5 4 3 2
W ostatnich 3 latach sporządzono raporty z ewaluacji wyników działań w zakresie promocji zdrowia zgodne z zasadami przyjętymi w SzPZ
w Polsce (Analiza raportów)
5 4 3 2

Podsumowanie wyników w standardzie pierwszym

WymiarŚrednia liczba punktówWybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa (wybierz je z kolumny 3)
abc
Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy
i życiu szkoły
4,33Niektórzy uczniowie i pracownicy niepedagogiczni mają zbyt małe poczucie, że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą w szkole. Część pracowników szkoły, zwłaszcza niepedagogicznych uważa, że należy zorganizować więcej działań na rzecz promocji zdrowia, w szczególności zajęć ruchowych.
Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie4,75Pielęgniarka szkolna stwierdza, iż nie zawsze uczestniczy w planowaniu i ewaluacji projektów promocji zdrowia w szkole.
Szkolenia, systematyczne informowanie i dostępność informacji na temat koncepcji szkoły promującej zdrowie4,66Na podstawie rozmów przeprowadzonych z pracownikami szkoły wynika, iż zorganizowane szkolenia nie w pełni wyczerpały tematykę. Istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych szkoleń/warsztatów na temat SzPZ. Niektórzy uczniowie wymagają częstszego przypominania znaczenia SzPZ na poziomie ich rozwoju poznawczego, Z rozmów z rodzicami wynika, że uzyskane wyjaśnienia nie w pełni ich satysfakcjonują. Tablica informacyjna nie zawsze zawiera aktualne informacje.
Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich dokumentowanie5,0

Średnia liczba punktów dla standardu pierwszego (dla 4 wymiarów): 4,68

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów w kolumnie c):

Niektórzy pracownicy szkoły uważają, że w szkole jest niewystarczająca liczba działań na rzecz promocji ich zdrowia.

Data: 21.05.2023 r. Podpis szkolnego koordynatora: Piotr Gorzka

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO: badanie klimatu społecznego szkoły
z perspektywy różnych grup jej społeczności za pomocą ankiety


Załącznik IIa
Badana grupa/ liczba zbadanych osóbWymiary (numery stwierdzeń)Ocena (średnia punktów) w każdym wymiarzeOcena (średnia punktów) we wszystkich wymiarówElementy wymagające poprawy (jeśli aktualny stan odbiega
od pożądanego, czyli oceny 5)
12345
Uczniowie liczba: 62Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (3–5)
4,0
3,85Część uczniów twierdzi, że niektórzy nauczyciele nie zawsze biorą ich zdanie czy opinię pod uwagę. Część uczniów oczekuje od niektórych nauczycieli większej życzliwości i sprawiedliwości. Dalszej pracy wymaga pogłębianie zaufania życzliwości, współpracy, wzajemnej akceptacji oraz minimalizowanie zachowań niepożądanych społecznie między niektórymi uczniami.
Relacje i wsparcie ze strony nauczycieli (6–9)
4,0

Relacje między uczniami (10–16)
3,57
Nauczyciele liczba: 32Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (4–5)4,5
4,76Niektórzy nauczyciele uważają, że ich opinie dotyczące życia i pracy szkoły powinny być w większym stopniu uwzględniane przez dyrekcję szkoły. Część nauczycieli czuje się nie zawsze doceniana przez dyrekcję. Część nauczycieli twierdzi, że nie ma do siebie dużego zaufania. Część nauczycieli twierdzi, że niektórzy uczniowie nie przykładają wystarczająco się do nauki.
Relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły (6–9)4,75
Relacje z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi (10–14)4,8
Relacje z uczniami (15–18)4,75
Relacje z rodzicami uczniów (19–21)5
Pracownicy niepedago-giczni liczba: 12Stwarzanie pracownikom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (4–5)44,73Część pracowników niepedagogicznych uważa, że powinna być częściej pytana o zdanie w sprawach dotyczących życia i pracy szkoły oraz że ich zdanie nie zawsze brane jest pod uwagę. Cześć pracowników niepedagogicznych twierdzi, że nie zawsze jest doceniana.
Relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły (6–8)4,66
Relacje z nauczycielami (9–11)5,0
Relacje z innymi pracownikami szkoły, którzy nie są nauczycielami (12–15)5,0
Relacje z uczniami (16–18)5,0
Rodzice uczniów liczba: 51Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (3–6)5,05,0
Relacje z nauczycielami i dyrekcją (7–9)5,0
Postrzeganie przez rodziców sposobu, w jaki nauczyciele traktują ich dziecko (10–13)5,0

Podsumowanie wyników w standardzie drugim: badanie klimatu społecznego za pomocą ankiety

Średnia liczba punktów dla standardu drugiego dla wszystkich badanych grup: 4,58

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów w kolumnie 5): Nieprawidłowe relacje między niektórymi uczniami.

Data: 21.05.2023 Podpis szkolnego koordynatora: Piotr Gorzka

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO: badanie klimatu społecznego klasy
z perspektywy uczniów klas III szkoły podstawowej za pomocą techniki „Narysuj i napisz”
Załącznik IIb

Klasa: III A Liczba zbadanych uczniów:25

Wymiary klimatu społecznego klasyCo uczniowie lubią w klasie?Czego uczniowie nie lubią w klasie?
Treści (wskaźniki) zawarte w rysunkach i ich opisachLiczba wskazańTreści (wskaźniki) zawarte w rysunkach i ich opisachLiczba wskazań
Relacje nauczyciele – uczniowieSympatia do wychowawcy Uśmiech Pani Wychowawczyni Zajęcia prowadzone przez Panią Wychowawczynię17 2
6
Jak się Pani denerwuje2
Relacje między uczniamiSympatia do kolegów/koleżanek Zgoda Wsparcie kolegów/koleżanek10 2 4Przejawy agresji słownej (kłótnie, obrażanie, przezywanie) Przechwalanie
7 5
Zachowanie uczniów: na lekcjach na przerwachLubię jak klasa jest wesoła Cisza podczas zajęć Spokój3 15 7Hałas, Rozmów podczas lekcji Różnych odgłosów Osób, które przeszkadzają Złego zachowania kolegów Bałagan na ławce sąsiada10 3 3 3 12 2
Przedmioty, zadania
i czynności
w szkole
Nazwy lubianych przedmiotów: Przyroda Plastyka Edukację matematyczna Wychowanie fizyczne Edukacja polonistyczna Angielski Religię Jogę Muzyka Nazwy lubianych zadań i czynności: Rysowanie Rozwiązywanie zadań matematycznych Praca na tablicy interaktywnej Czytanie książek Pisanie kartkówek i sprawdzianów Zajęcia na powietrzu Samodzielna praca w ćwiczeniach Wspólne zabawy Segregacja śmieci
2 10 6 10 5 3 3 4 3
6 3 5 3 2 11 3 12 5
Nazwy nielubianych przedmiotów: Edukacja matematyczna Edukacja polonistyczna Język angielski Wychowanie fizyczne ReligiaNazwy nielubianych czynności i zadań Sprawdziany/kartkówki Ranne wstawanie do szkoły Dodatkowe zajęcia Testów

1 2 1 1 2
2 1 2 2
Wyjazdy
i imprezy
Wyjazdy na wycieczki klasowe Imprezy klasowe Wyjścia klasowe do kina12 10 14Brak
InneBrak
Zakaz używania telefonu komórkowego
4

Podsumowanie wyników w standardzie drugim: badanie klimatu społecznego klasy za pomocą techniki „Narysuj i napisz”

Korzystne elementy klimatu społecznego (to, co uczniowie lubią) – mocne strony: sympatia i dobre relacje z wychowawczynią, sympatia do kolegów i koleżanek, cisza podczas zajęć, plastyka, wychowanie fizyczne, zajęcia na świeżym powietrzu, wspólne zabawy, wycieczki i imprezy klasowe oraz wyjścia do kina;

Niekorzystne elementy klimatu społecznego (to, czego uczniowie nie lubią) – słabe strony: przejawy agresji słownej, hałas, niewłaściwe zachowanie niektórych kolegów;

Problem priorytetowy do rozwiązania: Niewłaściwe zachowanie niektórych uczniów.

Data: 21.05.2023 Podpis osoby opracowującej wyniki badania uczniów: Anna Sapała-Ponieważ

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO: badanie klimatu społecznego klasy
z perspektywy uczniów klas V szkoły podstawowej za pomocą techniki pracy pisemnej
Załącznik IIc

Temat pracy:

Forma pracy:  wypracowanie X zdania niedokończone Klasa: V A Liczba zbadanych uczniów: 20

Wymiary klimatu społecznego klasyPozytywy życia w klasie, co uczniowie w niej lubią?Negatywy życia w klasie, czego uczniowie w niej nie lubią?
Treści (wskaźniki) zawarte pracach pisemnychLiczba wskazańTreści (wskaźniki) zawarte w pracach pisemnychLiczba wskazań
Samopoczucie i ogólna ocena atmosfery w klasieSamopoczucie w klasie dobre i bardzo dobrze Kontakt z koleżankami/kolegami Czują się dobrze w swojej klasie Przyjazną atmosferę14 11 6 12Jak zombii Niekomfortowo5 1 2
Relacje:
uczniowie – nauczyciele
Dobre , bardzo dobre Wspólne ustalanie reguł i zasad pracy na lekcjach Dostrzeganie mocnych stron przez nauczycieli Sprawiedliwe ocenianie Motywowanie do pracy10
7 10 11 15
Nie za fajne Nie za dobre2 3
Relacje między uczniamiDobre bardzo dobre, Pomoc sobie w trudnych chwilach Spędzanie czasu z koleżankami/kolegami Posiadanie przyjaciół4 6 3 12 8Niezbyt dobrze Nie jestem zadowolony z klasy Przejawy agresji słownej (wyśmiewanie, przezywanie) Brak uprzejmości wśród niektórych kolegów4 3
10 3
Możliwości efektywnej pracy na lekcjach i obciążenie pracą szkolnąNie czuję się obciążony znajduję czas na rozwijanie pasji, hobby Sprzyjającą atmosferę nauce3 2 7Przeciążenie pracą szkolną Hałas na lekcji10 4
Wyjazdy, imprezy
i inne zajęcia w szkole
Zadowalający program wycieczek i imprez Dodatkowe zajęcia WF12 13Brak
InneBrak
Brak

Podsumowanie wyników w standardzie drugim: badanie klimatu społecznego klasy za pomocą pracy pisemnej

Korzystne elementy klimatu społecznego (pozytywy życia w klasie, to, co uczniowie lubią) – mocne strony: dobre i bardzo dobre samopoczucie, przyjazna atmosfera w klasie, kontakt z koleżankami/kolegami, motywowanie uczniów do nauki przez nauczycieli, sprawiedliwe ocenianie, dostrzeganie mocnych stron przez nauczycieli, dobre i bardzo dobre relacje z nauczycielami, wspólne spędzanie czasu z koleżankami/kolegami, wycieczki i imprezy klasowe, dodatkowe zajęcia sportowe,

Niekorzystne elementy klimatu społecznego (negatywy życia w klasie, to, czego uczniowie nie lubią) – słabe strony: przeciążenie pracą szkolną, Przejawy agresji słownej (wyśmiewanie, przezywanie)

Problem priorytetowy do rozwiązania: Nieprawidłowe relacje wśród niektórych uczniów.

Data: 21.05.2023 Podpis osoby opracowującej wyniki badania uczniów: Paulina Smolińska

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU TRZECIEGO Załącznik III

Wymiary i wskaźniki (stan pożądany, „optymalny”)Ocena (punkty)Elementy wymagające poprawy (jeśli aktualny stan odbiega od pożądanego, czyli oceny 5)
123
Realizacja edukacji zdrowotnej zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego
Edukacja zdrowotna uznana jest przez dyrekcję i nauczycieli za ważne zadanie szkoły (Wywiad z dyrektorem, Ankieta N – pyt. 22)5 4 3 2
Realizacja edukacji zdrowotnej omawiana jest w czasie posiedzenia rady pedagogicznej w każdym roku szkolnym (Analiza dokumentacji)5 4 3 2
Tematy dotyczące realizacji edukacji zdrowotnej są uwzględniane
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (Analiza dokumentów)
5 4 3 2
Nauczyciele realizują wymagania dotyczące edukacji zdrowotnej zapisane
w podstawie programowej ich przedmiotów (Ankiety U – pyt. 17, N – pyt. 23)
5 4 3 2
Na godzinach z wychowawcą omawiane są tematy dotyczące zdrowia (w tym zdrowia psychicznego i umiejętności życiowych) (Analiza dokumentów, Ankieta U – pyt. 18)5 4 3 2Część uczniów twierdzi, że niektórzy nauczyciele wychowawcy zbyt mało czasu poświęcają na realizację tematyki prozdrowotnej podczas godzin wychowawczych.
Nauczyciele WF pełnią wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej w szkole (Wywiad z nauczycielami WF i dyrektorem)5 4 3 2
Nauczyciele WF w pełni realizują wymagania szczegółowe w bloku „edukacja zdrowotna” (Wywiad z nauczycielami WF, dyrektorem)5 4 3 2
Nauczyciele WF uczestniczyli w szkoleniach dotyczących realizacji bloku „edukacji zdrowotna” (Wywiad z nauczycielami WF)5 4 3 2Część nauczycieli stwierdza, że liczba szkoleń w których uczestniczyli jest zbyt mała do potrzeb i oczekiwań uczniów, szerokości i złożoności tematyki. W związku z powyższym nauczyciele zamierzają zwiększyć liczebność szkoleń i różnorodność zagadnień dotyczących realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.
Nauczyciele EdB w pełni realizują wymagania szczegółowe w bloku „edukacja zdrowotna” (Wywiad z nauczycielemi EdB, dyrektorem)5 4 3 2
Nauczyciele EdB uczestniczyli w szkoleniach dotyczących realizacji bloku „edukacji zdrowotna” (Wywiad z nauczycielami EdB)5 4 3 2
Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad realizacją treści dotyczących zdrowia zawartych w podstawach programowych różnych przedmiotów, zwłaszcza WF i EdB (Wywiad z nauczycielami WF, EdB, dyrektorem, analiza dokumentów)5 4 3 2
W szkole są publikacje/materiały dotyczące organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej (Wywiad z dyrektorem, pracownikiem biblioteki)5 4 3 2Pracownik biblioteki uważa, że w bibliotece szkolnej znajduje się zbyt mała liczba publikacji/materiałów dotyczących edukacji zdrowotnej w stosunku do potrzeb społeczności szkolnej.
Pielęgniarka szkolna współpracuje z nauczycielami w realizacji edukacji zdrowotnej (Wywiad z pielęgniarką)5 4 3 2
Aktywny udział uczniów w procesie edukacji zdrowotnej, współpraca z rodzicami i społecznością lokalną
Uczniowie mogą proponować tematy z zakresu edukacji zdrowotnej, które ich interesują (Ankieta U – pyt. 19, N – pyt. 24)5 4 3 2Cześć uczniów zaznacza, że nie zawsze może proponować tematykę zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, która ich interesuje.
Uczniowie uważają, że to, czego uczą się w szkole o zdrowiu, jest dla nich ciekawe oraz zachęca ich do dbania o zdrowie (Ankieta U – pyt. 20, 21)5 4 3 2Niektórzy uczniowie uważają, że zajęcia z edukacji zdrowotnej są czasami mało ciekawe i niezbyt mocno zachęcają ich do dbania o zdrowie.
Rodzice mają poczucie, że ich dziecko uczy się w szkole o tym, jak dbać
o zdrowie (Ankieta R – pyt. 14)
5 4 3 2
Rodzice są informowani o realizacji edukacji zdrowotnej i innych programów dotyczących zdrowia w szkole oraz są pytani, jakie tematy powinny być omawiane z uczniami (Ankieta R – pyt. 15, N – pyt. 28)5 4 3 2
Rodzice uważają, że to, że ich dziecko uczęszcza do szkoły promującej zdrowie, sprzyja refleksji dotyczącej ich własnego stylu życia i dbałości o zdrowie (Ankieta R – pyt. 16)5 4 3 2Część rodziców uważa, że nie wzbudza się u nich zbyt silna refleksja nad własnym stylem życia z powodu, że ich dziecko uczęszcza do SZPZ.
Dyrekcja szkoły konsultuje z Radą Rodziców realizację w szkole programów dotyczących różnych aspektów zdrowia (w tym żywienia) oferowanych przez różne organizacje (Wywiad z dyrektorem)5 4 3 2
Szkoła podejmuje działania w zakresie edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym (np. inicjowanie lub udział w kampaniach społecznych) (Wywiad
z dyrektorem, analiza dokumentów
)
5 4 3 2Działania dla poprawy jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej
W zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej stosowane są metody aktywizujące (Ankieta N – pyt. 25)5 4 3 2
Dokonuje się ewaluacji zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, uczniowie są pytani, czy zajęcia były dla nich ciekawe i czy zachęcały ich do dbałości
o zdrowie (Ankieta N – pyt. 26)
5 4 3 2Niektórzy nauczyciele niezbyt często dokonują ewaluacji zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej.
Edukacja zdrowotna jest powiązana ze szkolnym programem wychowawczo- profilaktycznym i nauczyciele uczestniczą w jego realizacji (Wywiad z pedagogiem lub dyrektorem, Ankieta N – pyt. 27)5 4 3 2
W szkole korzysta się z pomocy specjalistów w realizacji wybranych tematów powiązanych z realizacją podstawy programowej (Analiza dokumentów)5 4 3 2Na podstawie zebranych danych z licznych rozmów z nauczycielami należy stwierdzić, iż rozszerzenia wymaga oferta zapraszanych specjalistów w celu wszechstronniejszego oddziaływania na społeczność szkolną.
Realizowane w szkole programy dotyczące zdrowia i programy profilaktyczne zaoferowane przez instytucje zewnętrzne to programy o sprawdzonej skuteczności, dostosowane do potrzeb uczniów i powiązane z podstawą programową (Wywiad z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, analiza dokumentów)5 4 3 2
Dokonuje się ewaluacji wyników programów dotyczących zdrowia (autorskich i oferowanych przez różne organizacje) po zakończeniu ich realizacji (Analiza dokumentacji, wywiad z autorami programów, pedagogiem szkolnym)5 4 3 2
Edukacja zdrowotna nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły uczestniczyli w ostatnich 3 latach
w szkoleniach/zajęciach dotyczących ich zdrowia (Ankieta N – pyt. 30, Pn – pyt. 19)
5 4 3 2Niektórzy pracownicy niepedagogiczni uważają, że w ostatnich trzech latach było zbyt mało szkoleń/zajęć ruchowych dotyczących ich zdrowia.
Nauczyciele uważają, że realizacja edukacji zdrowotnej uczniów jest dla nich okazją do refleksji nad własnym stylem życia i dbałością o zdrowie (tzn. dostrzegają osobiste korzyści w prowadzeniu tej edukacji) (Ankieta N – pyt. 29)5 4 3 2
Pracownicy niepedagogiczni uważają, że ich praca w szkole promującej zdrowie jest dla nich okazją do refleksji nad własnym zdrowiem (Ankieta Pn – 20)5 4 3 2Część pracowników niepedagogicznych uważa, że praca w szkole promującej zdrowie nie jest dla nich okazją do optymalnej refleksji nad własnym zdrowiem.

Podsumowanie wyników w standardzie trzecim

WymiarŚrednia liczba punktówWybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa (wybierz je z kolumny 3)
abc
Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego4,84Część uczniów twierdzi, że niektórzy nauczyciele wychowawcy zbyt mało czasu poświęcają na realizację tematyki prozdrowotnej podczas godzin wychowawczych. Część nauczycieli stwierdza, że liczba szkoleń w których uczestniczyli jest zbyt mała do potrzeb i oczekiwań uczniów, szerokości i złożoności tematyki.W związku z powyższym nauczyciele zamierzają zwiększyć liczebność szkoleń i różnorodność zagadnień dotyczących realizacji edukacji zdrowotnej w szkole. Pracownik biblioteki uważa, że w bibliotece szkolnej znajduje się niewielka liczba publikacji/materiałów dotyczących edukacji zdrowotnej do potrzeb społeczności szkolnej.
Aktywny udział uczniów w procesie edukacji zdrowotnej, współpraca
z rodzicami i społecznością lokalną
4,57Cześć uczniów zaznacza, że nie zawsze może proponować tematykę zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, która ich interesuje. Niektórzy uczniowie uważają, że zajęcia z edukacji zdrowotnej są czasami mało ciekawe i niezbyt mocno zachęcają ich do dbania o zdrowie. Część rodziców uważa, że nie wzbudza się u nich zbyt silna refleksja nad własnym stylem życia z powodu, że ich dziecko uczęszcza do SZPZ.
Działania dla poprawy jakości
i skuteczności edukacji zdrowotnej
4,83Niektórzy nauczyciele niezbyt często dokonują ewaluacji zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej. Na podstawie zebranych danych z licznych rozmów z nauczycielami należy stwierdzić, iż rozszerzenia wymaga oferta zapraszanych specjalistów w celu wszechstronniejszego oddziaływania na społeczność szkolną.
Edukacja zdrowotna nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych
4,0Niektórzy pracownicy niepedagogiczni uważają, że w ostatnich trzech latach było zbyt mało szkoleń/zajęć ruchowych dotyczących ich zdrowia. Część pracowników niepedagogicznych uważa, że praca w szkole promującej zdrowie nie jest dla nich okazją do optymalnej refleksji nad własnym zdrowiem.

Średnia liczba punktów dla standardu trzeciego (dla 4 wymiarów): 4,56

Problem priorytetowy (wybrany spośród zapisów z kolumny c): Niektórzy pracownicy niepedagogiczni uważają, że ich praca w SzPZ jest dla nich niewystarczającą okazją do refleksji nad własnym zdrowiem.

Data: 21.05.2023 Podpis szkolnego koordynatora: Piotr Gorzka

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU CZWARTEGO Załącznik IV

Wymiary i wskaźniki (stan pożądany „optymalny”)Ocena (punkty)Elementy wymagające poprawy (jeśli aktualny stan odbiega od pożądanego, czyli oceny 5)
123
1. Wybrane pomieszczenia i wyposażenie szkoły, organizacja pracy w szkole oraz działania na rzecz ochrony środowiska
Stołówka szkolna jest urządzona estetycznie, możliwe jest spożycie ciepłego posiłku bez pośpiechu (Obserwacja, ankieta U – pyt. 27)5 4 3 2Niektórzy uczniowie uważają, że nie zawsze mogą zjeść ciepły posiłek bez pośpiechu.
W szkole jest odpowiednio wyposażone i wykorzystywane pomieszczenie do indywidualnej, spokojnej pracy nauczycieli (Obserwacja)5 4 3 2Pomieszczenie do indywidualnej, spokojnej pracy nauczycieli jest niewykorzystywane.
W szkole jest pomieszczenie do spotkań indywidualnych nauczycieli
z rodzicami uczniów (Obserwacja)
5 4 3 2
W szkole jest odpowiednio wyposażone pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi (Obserwacja)5 4 3 2
W szkole jest odpowiednio wyposażony gabinet profilaktyki zdrowotnej i czas pracy pielęgniarki/higienistki szkolnej jest dostosowany do liczby uczniów (Obserwacja, wywiad z pielęgniarką)5 4 3 2
Uczniowie mają możliwość pozostawiania podręczników i pomocy
w szkole (Obserwacja)
5 4 3 2
Stoły i krzesła są dostosowane do wzrostu uczniów; uczniowie są informowani o właściwym dla nich numerze mebli (Obserwacja, wywiady
z uczniami
)
5 4 3 2
Jakość (oceniana z punktu widzenia ergonomii i profilaktyki zaburzeń układu ruchu) oraz stan techniczny krzeseł i stołów dla nauczycieli są dobre(Obserwacja, wywiad z N)5 4 3 2
Nauczyciele i inni pracownicy uważają, że praca w szkole jest dobrze zorganizowana, równomiernie rozłożone są zadania (Ankieta N – pyt. 33, Pn – pyt. 22)5 4 3 2
W szkole podejmuje się działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i zanieczyszczeniu środowiska oraz ochrony przed ich negatywnymi skutkami dla zdrowia ludzi (Obserwacja, analiza dokumentów, wywiad z dyrektorem, intendentką)5 4 3 2Na podstawie zebranych danych za pomocą wywiadów i obserwacji należy stwierdzić, że istnieje duża świadomość społeczności szkolnej w zakresie segregacji surowców wtórnych. Szybkość zapełniania dotychczasowych punktów wymaga stworzenia dodatkowych miejsc w szkole do selektywnej zbiórki.
2. Czystość w szkole
W szkole jest czysto (Obserwacja, ankieta U – pyt. 22, N – 31, R – pyt. 17)5 4 3 2Część uczniów twierdzi, że w szkole nie zawsze jest czysto. Ważne: Kontrole Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim nie potwierdziły żadnych uchybień w zakresie czystości pomieszczeń szkolnych.
W toaletach i umywalniach jest czysto, stale dostępny jest papier toaletowy i mydło, jednorazowe ręczniki lub suszarki (Obserwacja, ankieta U – pyt. 23)5 4 3 2Uczniowie wskazują na nieumiejętność korzystania przez niektórych uczniów z toalet szkolnych, co powoduje obniżenie czystości i braki w papierze i ręcznikach.
Uczniowie zachowują porządek i dbają o czystość w szkole (Obserwacja, ankieta U – pyt. 24, Pn – pyt. 21)5 4 3 2Niektórzy uczniowie nie zawsze dbają o porządek i czystość w szkole.
3. Organizacja przerw międzylekcyjnych
Wszystkie przerwy międzylekcyjne (poza tzw. długą przerwą) trwają nie krócej niż 10 minut (Analiza dokumentów, obserwacja)5 4 3 2
Podejmowane są systematyczne działania dla zmniejszenia hałasu w szkole, zwłaszcza w czasie przerw międzylekcyjnych (Obserwacja, wywiady z dyrekcją, ankieta N – pyt. 32)5 4 3 2W szkole wprowadzono nowy sygnał bezstresowego dzwonka szkolnego. Wpłyneło to zdecydowanie na zmniejszenie hałasu w szkole. W trosce o dobro uczniów będziemy systematycznie podejmować dalsze działania wpływające na zmniejszenie hałasu w szkole min. umieszczanie na korytarzach wystaw prac plastycznych co spowoduje lepsze pochłanianie dźwięku. Stworzymy również strefy ciszy dla uczniów.
Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne napowietrzu (Obserwacja, ankieta U – pyt. 25)5 4 3 2
4. Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków społeczności szkolnej
Dokonywana jest diagnoza potrzeb uczniów w zakresie aktywności fizycznej i wykorzystywane są ich propozycje w planowaniu obowiązkowych lekcji WF, zajęć do wyboru i pozalekcyjnych (Wywiad z nauczycielami WF)5 4 3 2
Istnieje oferta zajęć do wyboru dla uczniów (od klasy IV szkoły podstawowej) w ramach obowiązkowych zajęć WF (Wywiady z nauczycielami WF)5 4 3 2
Dokonuje się okresowej analizy rozmiarów i przyczyn absencji uczniów na lekcjach WF oraz podejmowane są działania dla zwiększenia uczestnictwa uczniów w lekcjach WF i ograniczenia liczby zwolnień z tych lekcji (Wywiad
z nauczycielami WF, dyrektorem
)
5 4 3 2Niektórzy nauczyciele WF niezbyt systematycznie dokonują okresowej analizy rozmiarów i przyczyn absencji uczniów na lekcjach WF.
Sprawy związane z aktywnością fizyczną i uczestnictwem uczniów
w zajęciach WF są omawiane na zebraniach z rodzicami; rodziców zachęca się do organizacji/udziału w szkolnych imprezach związanych z aktywnością fizyczną i zdrowym żywieniem (Ankieta R – pyt. 18 i 20)
5 4 3 2Niektórzy rodzice uważają, iż na zebraniach z rodzicami zbyt mało poświęca się sprawom związanym z aktywnością fizyczną i uczestnictwem uczniów w zajęciach WF.
Prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów jej potrzebujących (Wywiad z nauczycielami WF, pielęgniarką szkolną)5 4 3 2
Nauczyciele WF współpracują z pielęgniarką szkolną w zakresie kwalifikacji lekarskiej uczniów do zajęć WF i dostosowują formy zajęć do potrzeb
i możliwości uczniów z chorobami przewlekłymi, w tym z otyłością (Wywiad
z nauczycielami WF, pielęgniarką
)
5 4 3 2
W ocenianiu uczniów na zajęciach WF bierze się pod uwagę ich systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia, zaangażowanie, aktywność na lekcjach i postępy, a nie tylko wyniki testów sprawności fizycznej
i innych sprawdzianów (Wywiad z nauczycielami WF)
5 4 3 2
W szkole istnieje oferta udziału w zorganizowanych zajęciach ruchowych/sportowych (np. oferta zajęć w szkole, wykorzystanie środków
z funduszu socjalnego na zajęcia poza szkołą) dla pracowników szkoły (Analiza dokumentów)
5 4 3 2Niektórzy pracownicy szkoły stwierdzają, iż szkole istnieje niewielka oferta dotycząca udziału w zorganizowanych zajęciach ruchowych(w szkole lub po za szkołą).
5. Żywienie w szkole
Uczniowie mają stały dostęp do wody pitnej (poza wodą z kranu) lub do innego napoju (Obserwacja, wywiad z intendentką)5 4 3 2Z obserwacji wynika, iż istnieje duże zapotrzebowanie na punkty stałego dostępu do wody pitnej zwłaszcza w cieplejsze dni. W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem rozbudowaniu ulegnie sieć punktów, w których uczniowie będą mieli stały dostęp do wody pitnej na terenie szkoły. Niezbędny jest z pewnością dostęp do wody pitnej przy sali gimnastycznej.
Z asortymentu sklepików szkolnych eliminuje się słodycze i słodkie napoje oraz chipsy i inne produkty zawierające dużo soli i tłuszczu (Obserwacja, wywiad z dyrektorem, prowadzącym sklepik)5 4 3 2Na podstawie przeprowadzonych rozmów z prowadzącym sklepik stwierdza się ,iż uczniowie zmieniają przyzwyczajenia żywieniowe i coraz częściej wybierają zdrowsze produkty. Zmiana nawyków żywieniowych wymusza zmianę asortymentu na bardziej przyjazną zdrowiu uczniów.
Organizowane są drugie śniadania spożywane wspólnie przez wszystkich uczniów i nauczyciela w każdej klasie (Obserwacja, wywiady z N, ankieta U – pyt. 26)5 4 3 2
Organizowane są ciepłe posiłki szkolne dla uczniów z wykorzystaniem zasad racjonalnego żywienia (Obserwacja, analiza jadłospisów, ich ocena przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej)5 4 3 2Pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim w przeprowadzonych kontrolach nie wykazali zastrzeżeń w stosunku do jadłospisu.
Szkoła uczestniczy w „Programie dla szkół” Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i owoce, warzywa oraz mleko dostarczane szkole w ramach programu są właściwe wykorzystywane (eliminowanie marnotrawstwa) (Obserwacja, wywiady z dyrektorem, N)5 4 3 2
Okresowo diagnozuje się, czy uczniowie przychodzą do szkoły po śniadaniu i co zjadają (kupują lub przynoszą) w czasie pobytu w szkole; wyniki tej diagnozy omawiane są z uczniami i rodzicami (Analiza dokumentów, ankieta R –pyt. 19,wywiady z wybranymi wychowawcami)5 4 3 2Niektórzy rodzice stwierdzają, że na zebraniach z rodzicami w niewystarczającym stopniu omawia się sprawy związane ze spożywaniem śniadań w domu i posiłków w szkole.
Organizuje się dożywianie uczniów z rodzin o niskich dochodach w sposób przeciwdziałający ich dyskryminacji i stygmatyzacji (Obserwacja, analiza dokumentacji)5 4 3 2
W czasie uroczystości, imprez, zebrań w szkole i w klasach (np. imieniny, urodziny uczniów) oferowane są warzywa, owoce, a ograniczane słodycze, słodkie napoje,chipsy i inne produkty zawierające dużo soli i tłuszczu (Obserwacja, wywiady z dyrektorem)5 4 3 2W szkole wprowadzono „Owocowe urodzinki”. Jak wynika z obserwacji zespołu ds. promocji zdrowia, cieszą się one coraz większą popularnością wśród uczniów. Jednak ta nowa tradycja wymaga nadal ciągłego przypominania.
W organizacji posiłków uwzględnia się specyficzne potrzeby żywieniowe uczniów (np. z przewlekłymi chorobami, na diecie wegetariańskiej) (Obserwacja, wywiad z pracownikami stołówki)5 4 3 2

Podsumowanie wyników w standardzie czwartym

WymiarŚrednia liczba punktówWybrane elementy, których poprawa jest pilna i możliwa (wybierz je z kolumny 3)
abc
Wybrane pomieszczenia i wyposażenie szkoły, organizacja pracy w szkole oraz działania na rzecz ochrony środowiska4,8Niektórzy uczniowie uważają, że nie zawsze mogą zjeść ciepły posiłek bez pośpiechu. Pomieszczenie do indywidualnej, spokojnej pracy nauczycieli jest niewykorzystywane. Na podstawie zebranych danych za pomocą wywiadów i obserwacji należy stwierdzić, że istnieje duża świadomość społeczności szkolnej w zakresie segregacji surowców wtórnych. Szybkość zapełniania dotychczasowych punktów wymaga stworzenia dodatkowych miejsc w szkole do selektywnej zbiórki.
Czystość w szkole4,0Część uczniów twierdzi, że w szkole nie zawsze jest czysto Ważne: Kontrole Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej nie potwierdziły żadnych uchybień w zakresie czystości pomieszczeń szkolnych. Uczniowie wskazują na nieumiejętność korzystania przez niektórych uczniów z toalet szkolnych, co powoduje obniżenie czystości i braki w papierze i ręcznikach. Niektórzy uczniowie nie zawsze dbają o porządek i czystość w szkole.
Organizacja przerw międzylekcyjnych5,0W szkole wprowadzono nowy sygnał bezstresowego dzwonka szkolnego. Wpłyneło to zdecydowanie na zmniejszenie hałasu w szkole. W trosce o dobro uczniów będziemy systematycznie podejmować dalsze działania wpływające na zmniejszenie hałasu w szkole min. umieszczanie na korytarzach wystaw prac plastycznych co spowoduje lepsze pochłanianie dźwięku. Stworzymy również strefy ciszy dla uczniów.
Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków społeczności szkolnej4,50Niektórzy nauczyciele WF niezbyt systematycznie dokonują okresowej analizy rozmiarów i przyczyn absencji uczniów na lekcjach WF. Niektórzy rodzice uważają, iż na zebraniach z rodzicami zbyt mało poświęca się sprawom związanym z aktywnością fizyczną i uczestnictwem uczniów w zajęciach WF. Niektórzy pracownicy szkoły stwierdzają, iż szkole istnieje niewielka oferta dotycząca udziału w zorganizowanych zajęciach ruchowych(w szkole lub po za szkołą).
Żywienie w szkole4,88Z obserwacji wynika, iż istnieje duże zapotrzebowanie na punkty stałego dostępu do wody pitnej zwłaszcza w cieplejsze dni. W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem rozbudowaniu ulegnie sieć punktów, w których uczniowie będą mieli stały dostęp do wody pitnej na terenie szkoły. Niezbędny jest z pewnością dostęp do wody pitnej przy sali gimnastycznej. Na podstawie przeprowadzonych rozmów z prowadzącym sklepik stwierdza się ,iż uczniowie zmieniają przyzwyczajenia żywieniowe i coraz częściej wybierają zdrowsze produkty. Zmiana nawyków żywieniowych wymusza zmianę asortymentu na bardziej przyjazną zdrowiu uczniów. Niektórzy rodzice stwierdzają, że na zebraniach z rodzicami w niewystarczającym stopniu omawia się sprawy związane ze spożywaniem śniadań w domu i posiłków w szkole. W szkole wprowadzono „Owocowe urodzinki”. Jak wynika z obserwacji zespołu ds. promocji zdrowia, cieszą się one coraz większą popularnością wśród uczniów. Jednak ta nowa tradycja wymaga nadal ciągłego przypominania.

Średnia liczba punktów dla standardu czwartego (dla 5 wymiarów): 4,63

Problem priorytetowy (wybrany na podstawie zapisów z kolumny c): Niektórzy uczniowie w niewystarczającym stopniu dbają o zachowanie porządku i pozostawienie czystości po skorzystaniu z toalety.

Data: 21.05.2023 Podpis szkolnego koordynatora: Piotr Gorzka

ARKUSZ OCENY EFEKTÓW DZIAŁAŃ Załącznik V

Dobre samopoczucie w szkole (część E ankiety)

Badana grupaŚrednia liczba punktówNajważniejsze lub najczęściej powtarzające się czynniki wpływające
na samopoczucie
(dotyczy odpowiedzi na pytania otwarte w ramkach)
Przyczyny nieudzielenia odpowiedzi
na pytania otwarte
DOBRZEŹLE
12345
Uczniowie Liczba
zbadanych: 62
4Szkoła jest fajna, bezpieczna Fajni, mili ,pomocni i życzliwi nauczyciele Spotkanie ze znajomymi, przyjaciółmi Wspólnie spędzony czas z kolegami/koleżankami Obecność kolegów/koleżanek Zajęcia dodatkowe Przyjazna atmosfera w szkole Pozytywnie nastawieni nauczyciele Solidarność klasowa Wzajemna pomoc Rozmowy na przerwach Zadowoleni nauczycieleNiektórzy uczniowie Uczniowie nie dbają o czystość łazienek a Panie sprzątające starają się utrzymać porządek Starsi koledzy zachowują się źle Dokuczanie innych kolegów wyśmiewanie, obrażanie, przezywanie, obgadywanie stres związany ze sprawdzianami i klasówkami Gdy nie ma WF Zmęczenie naukąDuża liczba pytań w ankiecie, Zmęczenie udzielaniem odpowiedzi
Nauczyciele Liczba
zbadanych: 32
5Lubię to co robię Mam swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących obszarów mojej pracy Mogę liczyć na wsparcie dyrekcji w realizacji działań Dobry kontakt z większością nauczycieli, Nauczanie młodzieży sprawia mi satysfakcję Dobre kontakty z Dyrekcją, wsparcie przełożonych Lubię pracę z młodzieżą Towarzystwo i wsparcie koleżanek i kolegów Dobra atmosfera, wzajemna życzliwość Radość dzieci Przyjazne grono pedagogiczne Chętne osoby do współpracy Kadra pedagogiczna przyjaźnie nastawiona pomimo trudnej sytuacji w oświacie, podejmuje dodatkowe działania dobra wymiana informacjiProblemy emocjonalne i rodzinne Przeciążenie pracą wychowawczą Wprowadzenie złej atmosfery przez niektórych nauczycieli w pokoju nauczycielskim Nieszczerość Roszczeniowi trudni rodzice Zbyt duża ilość dokumentacji do prowadzenia Warunki płacowe Brak motywacji do rozwoju wśród niektórych uczniów Nie lubię w szkole jako instytucji „papierologii”
Pracownicy niepedagogiczni Liczba
zbadanych: 12
5Dobry kontakt z pracownikami Miła i przyjazna atmosfera Pracownik jest doceniany Pracownicy są życzliwi i pomocni Wspaniała Dyrekcja i pozostali współpracownicy Edukacja na I miejscu Świetnie prowadzone zajęciaNiejednokrotnie przeciążenie pracą
Rodzice uczniów Liczba
zbadanych: 51
5Życzliwi, pomocni w problemach nauczyciele Przesympatyczny wychowawca Nauczyciele udzielają trafnych rad dotyczących mojego dziecka Zawsze starają się jak najlepiej rozwiązywać zaistniałe problemy Ponieważ jestem absolwentką szkoły Przyjazna dziecku i rodzicom atmosfera w szkole Dobra współpraca z nauczycielami i dyrekcją Czuję się dobrze w szkole swojego dziecka ponieważ dyrekcja i nauczyciele są przyjaźni i życzliwi, służą pomocą i pomagają Duża ładna szkoła miła atmosfera Dobry kontakt z wychowawcą Dobra i zrozumiała komunikacja z nauczycielami To nie ja mam się tam dobrze czuć tylko moje dziecko które spędza tam pół dnia. Jeżeli ono się dobrze czuje to i ja też. Nauczyciele są mili i otwarci, życzliwi, nie czuje się ignorowana. Życzliwość, komunikacja jasne zasady Spotkania z wychowawczynią mojego dziecka dobrze wpływają na mój pobyt w szkole. Sympatia do nauczycieli i sentyment do samego budynku szkoły. Postawione zasady, życzliwość dobra organizacja Jest czysto oraz miło Dobra komunikacja z nauczycielami natychmiastowa pomoc ze strony Wychowawcy i pani pedagog jeśli tego dziecko potrzebuje Równość, nie są dzieci wyróżniane i są sprawiedliwie traktowane Uprzejmość nauczycieli, czyste otoczenie.
Brak
Średnia liczba punktów dla czterech grup4,75

Elementy wymagające poprawy:

 • Nie wszyscy uczniowie lubią być w szkole, nie wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie w szkole.

Problem priorytetowy: Niewystarczająca liczba uczniów posiada dobre samopoczucie w szkole.

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia (część F ankiety)

Badana grupaOdsetek odpowiedzi TakDziałania dla umacniania zdrowia podejmowane
NAJCZĘŚCIEJNAJRZADZIEJ
1234
Uczniowie Liczba
zbadanych: 62
88,1aktywność fizyczna czas na odpoczynekOgraniczanie czasu spędzanego przy komputerze, smartfonie, telewizji Proszenie kogoś o pomoc, gdy mam jakieś kłopoty Zwracanie uwagi na zdrowe odżywianie
Nauczyciele Liczba
zbadanych: 32
96,8utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi osobami czas na odpoczynek szukanie pozytywów zarówno w sobie , jak i w innych ludziach Rozwijanie swoich umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciamiAktywność fizyczna Eliminacja zachowań ryzykownych dla zdrowia
Pracownicy niepedagogiczni Liczba
zbadanych: 12
92,9systematyczne wykonywanie samobadania, utrzymanie dobrych relacji z bliskimi, znajdowanie czasu na odpoczynek,Zwracanie uwagi na odżywianie Zwracanie się do innych ludzi o pomoc, gdy mam jakiś trudny problem do rozwiązania
Średni odsetek odpowiedzi tak dla trzech grup92,6

Wnioski do dalszych działań:

Wszystkie grupy społeczności szkolnej, które wzięły udział w badaniu podejmują działania sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu. 

Uczniowie starają się być bardziej aktywni fizycznie, a w ciągu dnia znajdować czas na odpoczynek, przyjemne zajęcia.

Nauczyciele zwracają uwagę na utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi osobami, starają się szukać pozytywów zarówno w sobie, jak i w innych ludziach oraz rozwijają swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciami emocjonalnymi.

Pracownicy niepedagogiczni zwracają większą uwagę na systematyczne wykonywanie samobadania, na utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi osobami oraz znajdowanie czasu na odpoczynek.

Dalsze działania powinny uwzględniać następujące wnioski:

 • Edukacja zdrowotna uczniów powinna być bardziej nakierowana na ograniczenie czasu spędzanego przy komputerze, tablecie, smartfonie i TV oraz zwrócenie większej uwagi na sposób odżywiania oraz rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych mających na celu podnoszenie samooceny uczniów, dostrzegania swoich zalet i sukcesów, pozytywnego myślenia, szukania wsparcia w sytuacjach problemowych.
 • W przypadku nauczycieli działania należy ukierunkować na motywowanie i wspieranie w podejmowaniu działań prozdrowotnych oraz na eliminowanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.
 • Pracownikom niepedagogicznym należy uświadamiać znaczenie prawidłowego odżywiania oraz wskazać możliwości wsparcia w innych ludziach czy instytucjach w sytuacjach kryzysowych.

Data: 21.05.2023 Podpis szkolnego koordynatora: Piotr Gorzka

RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI Załącznik VI

 1. Ocena standardów i wybór problemów priorytetowych
StandardŚrednia liczba punktówProblem priorytetowy
123
Koncepcja pracy szkoły, jej struktura
i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań
w zakresie promocji zdrowia oraz ich skuteczności i długofalowości
4,68Niektórzy pracownicy szkoły uważają, że w szkole jest niewystarczająca liczba działań na rzecz promocji ich zdrowia.
Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu
i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów
4,58Nieprawidłowe relacje między niektórymi uczniami.

Szkoła realizuje edukację zdrowotną
uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności
4,56Niektórzy pracownicy niepedagogiczni uważają, że ich praca w SzPZ jest dla nich niewystarczającą okazją do refleksji nad własnym zdrowiem.
Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami4,63Niektórzy uczniowie w niewystarczającym stopniu dbają o zachowanie porządku i pozostawianie czystości po skorzystaniu z toalety.
 1. Ocena efektów działań i wybór problemów priorytetowych

Dobre samopoczucie w szkole:

 • Średnia liczba punktów dla 4 grup: 4,75
 • Problem priorytetowy: Niewystarczająca liczba uczniów posiada dobre samopoczucie w szkole.

Podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowia

 • Średni odsetek odpowiedzi „tak” dla 3 grup: 92,6 %
 • Wnioski do dalszych działań:
 • Edukacja zdrowotna uczniów powinna być bardziej nakierowana na ograniczenie czasu spędzanego przy komputerze, tablecie, smartfonie i TV oraz zwrócenie większej uwagi na sposób odżywiania oraz rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych mających na celu podnoszenie samooceny uczniów, dostrzegania swoich zalet i sukcesów, pozytywnego myślenia, szukania wsparcia w sytuacjach problemowych.
 • W przypadku nauczycieli działania należy ukierunkować na motywowanie i wspieranie w podejmowaniu działań prozdrowotnych oraz na eliminowanie zachowań ryzykownych dla zdrowia
 • Pracownikom niepedagogicznym należy uświadamiać znaczenie prawidłowego odżywiania oraz wskazać możliwości wsparcia w innych ludziach czy instytucjach w sytuacjach kryzysowych.
 1. Podsumowanie
 • Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji?
 • Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej,
 • Uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących realizacji przez szkołę działań w zakresie promocji zdrowia oraz informacji zwrotnych od różnych grup,
 • Zdefiniowanie mocnych i słabych stron szkoły,
 • Wyłonienie problemów priorytetowych,
 • Obiektywne przyglądanie się efektom naszych działań,
 • Uzyskanie motywacji do podejmowania działań,
 • Wykorzystanie wyników podczas tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego na nowy rok szkolny
 • Planowanie dalszej drogi rozwoju Szkoły Promującej Zdrowie, a co za tym idzie podniesienie jakości pracy szkoły.
 • Dążenie do uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
 • Jakie były trudności związane z przeprowadzeniem autoewaluacji?
 • Autoewaluacja nie stwarzała większych trudności.
 • Praca była dobrze zaplanowana, zorganizowana i wspierana przez Dyrekcję Szkoły.
 • Wszyscy respondenci sumiennie i rzetelnie wypełnili ankiety, aczkolwiek pojawiała się niechęć i obniżona motywacja do udzielania odpowiedzi na pytania otwarte wśród uczniów. Pomimo zachęt, stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania kilka ankiet nie zawierało odpowiedzi na pytania otwarte.
 • Zalecenia/wskazówki do dalszych działań
 • Należy systematycznie przypominać uczniom, co oznacza Szkoła Promująca Zdrowia, a rodzicom uczniów wyjaśniać,  że szkoła ich dziecka jest SzPZ,
 • Włączać w większym wymiarze pielęgniarkę szkolną do procesu planowania i ewaluacji,
 • Zwiększyć liczbę działań dla pracowników szkoły na rzecz promocji ich zdrowia,
 • Uaktualniać tablicę informującą o programie SzPZ,
 • Stworzyć taki klimat społeczny, by dawał pełną satysfakcję całej społeczności szkolnej, ponieważ decyduje w znacznym stopniu o jakości pracy i życiu szkoły.
 • Ograniczyć do minimum wszelkie przejawy agresji słownej i fizycznej wśród uczniów,  podejmować działania zmierzające do poprawy relacji między rówieśnikami,
 • Nauczyciele oraz wychowawcy wspólnie z uczniami powinni decydować o wyborze tematyki godzin na lekcjach WF czy lekcjach wychowawczych

obejmujących zagadnienia z promocji zdrowia, zachęcających do dbania o zdrowie,

 • Dokonać zmiany formy prowadzenia Edukacji Zdrowotnej na lekcjach WF,
 • Stworzyć różnorodną ofertę szkoleń dotyczących promocji zdrowia dla wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców,
 • Rozszerzyć w bibliotece szkolnej zestaw publikacji/materiałów o tematyce zdrowotnej,
 • Wypracować u uczniów nawyki w aspekcie dbałości o czystość, ład i porządek w szkole,
 • Należy podejmować dalsze działania dla zmniejszenia hałasu w szkole w czasie przerw międzylekcyjnych poprzez wyodrębnienie np. strefy ciszy,
 • Należy zwiększyć liczbę punktów z dostępem do wody pitnej oraz do selektywnej zbiórki surowców wtórnych,
 • Stworzyć możliwości udziału pracowników szkoły w różnych formach aktywności fizycznej.

Jako priorytet należy potraktować:

 • edukowanie uczniów w zakresie bezpiecznego i właściwego korzystania komputera, tabletu, smartfona, telewizji,
 • wzmacnianie działań mających na celu podnoszenie samooceny uczniów, dostrzegania swoich zalet i sukcesów oraz pozytywnego myślenia,  
 • zachęcanie uczniów do umiejętnego szukania pomocy, gdy mają jakieś kłopoty, z którymi sobie sami nie radzą,
 • propagowanie wśród pracowników szkoły zdrowego stylu życia, dbania o własne zdrowie i kondycję fizyczną.

Data: 21.05.2023 Podpis szkolnego koordynatora: Piotr Gorzka